Toka dhe apartamente/ I dënuar me burgim të përjetshëm, GJKKO konfiskon pasuritë e Aurel Hoxhallarit

Toka dhe apartamente/ I dënuar me burgim të përjetshëm, GJKKO konfiskon pasuritë e Aurel Hoxhallarit

. Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar më datë29.04.2021 Nr. Regj.Them. 12/44/151, ka paraqitur pranë Gjykatës së Posaçme tëShkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar kërkesën penale meobjekt: Konfiskimin e pasurive në pronësi të Subjektit Aurel (alias Altin)Hoxhallari dhe personave të lidhur me të.2. Në përfundim të gjykimit, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionindhe Krimin e Organizuar me trup gjykues të përbërë nga gjyqtarja Eva Deda,bazuar në nenet bazuar në nenet 16, 23 e 24 të aktit normativ nr. 1, datë 31.01.2020“Për masat parandaluese në kuadër të forcimit të luftës kundër terrorizmit, krimittë organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit të sigurisë publike”,,me vendimin Nr. 12, datë 10.07.2024, vendosi:• Konfiskimin e pasurive të sekuestruara me Vendimin nr. 156, datë30.11.2020, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë përKorrupsionin dhe Krimin e Organizuar, si më poshtë:1. Pasuria objekt me sipërfaqe 30 m2, me adresë: rruga “Aleksandri i Madh”,Yzberisht, Unaza e Re, Njësia Administrative Kashar, Tiranë, pjesë e objektit1 (një) katësh për të cilin kanë aplikuar për t’a legalizuar shtetasit AurelHoxhallari dhe Elton Hoxhallari, me nr. Prot. *** e vitit 2009.2. Pasuria objekt me sipërfaqe 20 m2, me adresë: rruga “Teodor Keko”, Unaza eRe, Tiranë, pjesë e objektit 1 (një) katësh për të cilin kanë aplikuar për t’alegalizuar shtetasit Aurel Hoxhallari dhe Elton Hoxhallari, me nr. Prot. ***e vitit 2009 (shoqëruar me fotografitë përkatëse).3. Pasuria me nr. ***, datë 21.04.2016, në emër të shtetases Kimete Hoxhallari(lidhur me banesën 3 (tre) katëshe në Yzberisht).4. Pasurinë në proces legalizimi me nr. ***, datë 27.01.2015, në emër të shtetasitNezhdet Hoxhallari (lidhur me banesën dhe magazinën në Kodër – Mëzez).• Kalimin në favor të shtetit të pasurive të konfiskuara.Rruga “Jordan Misja” Nr.1, 1057 Tiranë; tel/fax 0035542231527; www.gjp.gov.al• Revokimin/heqjen e masës së sekuestros së vendosur me Vendimin nr.156, datë 30.11.2020, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë përKorrupsionin dhe Krimin e Organizuar, mbi pasuritë:1. Pasuria me nr. ***, zona kadastrale ***, volumi **, faqe **, lloji i pasurisë“Arë”, me sipërfaqe totale 300 m2, e ndodhur në Yzberisht, në pronësi tështetasit Aurel Hoxhallari. Kjo pasuri është blerë sipas kontratës së shitjesme nr. *** Rep. dhe *** Kol., datë 24.07.2007.2. Pasuria me nr. ***, zona kadastrale ***, volumi. **, faqe ***, lloji i pasurisë“Arë”, me sipërfaqe totale 400 m2, e ndodhur në Yzberisht, në pronësi tështetasit Aurel Hoxhallari, referuar kontratës së shitblerjes nr. *** Rep. dhenr. *** Kol., datë 04.07.2007, Numri i pasurisë është ***, në përputhje edheme volumin dhe faqe është i njëjtë.3. Pasuria me nr. ***, zona kadastrale ***, volumi **, faqe ***, lloji i pasurisë“Arë”, me sipërfaqe totale 210 m2, e ndodhur në Yzberisht, në pronësi tështetasit Aurel Hoxhallari.4. Pasuria e llojit “Apartament” me nr. pasurie ***, volumi **, faqe **, mesipërfaqe 61.2 m2, me adresë: rruga “Muhamet Gjollesha”, pallati nr. 7, shk.1, kati 3, apartamenti 5, Tiranë, në pronësi të shtetases Dhorothea Male, evërtetuar kjo nëpërmjet Kontratës me nr. *** Rep. dhe nr. *** Kol., datë23.04.2014.• Konform nenit 31 paragrafi 4, 5, 6 të ligjit nr. 34/2019 “Për administrimin epasurive të sekuestruara e të konfiskuara” ndryshuar me ligjin nr. 19/2019 “Përdisa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 34/2019 “Për administrimin e pasurive tësekuestruara dhe konfiskuara”, shpenzimet gjyqësore dhe të administrimit tëpasurive të sekuestruara, i ngarkohen subjektit të aktit normativ.• Për administrimin e pasurive të konfiskuara ngarkohet Agjencia e Administrimittë Pasurive të Sekuestruara e të Konfiskuara.• Një kopje e këtij vendimi, pasi të marrë formë të prerë, t’i dërgohet brenda 24orëve Agjensisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara e të Konfiskuara.• Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Posaçme të Apelit përKorrupsionin dhe Krimin e Organizuar, brënda 15 ditëve nga marrja dijeni aponjoftimi i vendimit.

Top Channel
Burimi